TÊN CÁC MODULE BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

Quy định bắt đầu về bồi dưỡng tiếp tục với thầy giáo phổ thông


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

TPhường. hà Nội, ngày 01 mon 1một năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn cđọng Luật giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật dạy dỗ ngày 25tháng 11 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 mon 5 năm 2017 của nhà nước phương pháp chứcnăng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ khí cụ cụ thể và trả lời thihành một trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của nhà nước hiện tượng chi tiết cùng gợi ý thực hiện một trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP.. ngày 09 mon 01 năm 2013 của Chínhche sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 củaChính phủ hiện tượng đưa ra tiếtvà lí giải thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.. ngày thứ nhất mon 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn uống cđọng Biên bạn dạng họp đánh giá và thẩm định ngày26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Cmùi hương trình bồi dưỡng hay xuyênthầy giáo cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

Theo đề xuất của Cục trưởng CụcNhà giáo cùng Cán cỗ cai quản giáo dục;

Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạoban hành Thông tứ ban hành Chương trình tu dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sởgiáo dục càng nhiều.

Bạn đang xem: Tên các module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thôngtứ này Cmùi hương trình bồi dưỡng liên tục thầy giáo cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

Điều 2. Thông bốn này có hiệu lựcthi hành Tính từ lúc ngày 22 tháng 1hai năm 2019

Thông tứ này thay thế sửa chữa Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 mon 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạophát hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp thầy giáo trung học phổ thông;Thông tứ số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 mon 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dụcvà Đào sinh sản ban hành Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyên thầy giáo trung học cơsở; Thông tứ số 32/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 mon 8 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáodục và Đào sản xuất phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tục cô giáo tè học.

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Cụctrưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ thống trị giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị chức năng liên quanthuộc Bộ Giáo dục với Đào tạo, Giám đốc sngơi nghỉ giáo dục với huấn luyện và đào tạo, những tổ chức triển khai vàcá nhân tất cả liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, thành phố trực trực thuộc TƯ; - Các sở dạy dỗ cùng đào tạo; - Công báo; - Trang báo cáo điện tử của Chính phủ; - Trang báo cáo năng lượng điện tử của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành tất nhiên Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo)

I. Mục đích

Chương thơm trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cửa hàng giáo dục nhiều nhằm mục tiêu tu dưỡng theo những hiểu biết của vị trí việclàm; tu dưỡng kiến thức, tài năng siêng ngành bắt buộc thường niên so với giáoviên cửa hàng giáo dục phổ thông; là địa thế căn cứ nhằm làm chủ, chỉ đạo, tổ chức cùng biênbiên soạn tài liệu Ship hàng công tác tu dưỡng, từ tu dưỡng nhằm mục đích nâng cao phẩm chất,năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của gia sư cửa hàng giáo dục ít nhiều, đáp ứngthử khám phá vị trí câu hỏi có tác dụng, nâng cao cường độ thỏa mãn nhu cầu của cô giáo đại lý giáo dụccàng nhiều đối với thưởng thức cải tiến và phát triển giáo dục nhiều với đề xuất của chuẩncông việc và nghề nghiệp thầy giáo các đại lý giáo dục thêm.

II. Đối tượng bồidưỡng

Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyên xuyêngiáo viên đại lý dạy dỗ rộng rãi áp dụng đối với giáoviên đang huấn luyện nghỉ ngơi trường tè học, ngôi trường trung học cơsngơi nghỉ, trường trung học thêm, ngôi trường càng nhiều có không ít cấp học tập, trườngsiêng, ngôi trường phổ biến dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc phân phối trú (sautrên đây điện thoại tư vấn phổ biến là cơ sở dạy dỗ phổ thông).

III. Nội dung chươngtrình bồi dưỡng

Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyêngia sư các đại lý dạy dỗ phổ thông thuộc bề ngoài bồi dưỡng theo trải nghiệm của vịtrí câu hỏi làm; tu dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành cần hàng năm, baogồm:

1. Chương thơm trình tu dưỡng update kiếnthức, tài năng chuyên ngành thỏa mãn nhu cầu kinh nghiệm tiến hành trách nhiệm năm học tập đối với các cung cấp học của dạy dỗ rộng rãi (Điện thoại tư vấn là Cmùi hương trình bồi dưỡng01): Bộ Giáo dục cùng Đào sinh sản nguyên tắc rõ ràng theo từng năm học các nội dung bồichăm sóc về đường lối, chế độ phát triển dạy dỗ diện tích lớn, công tác giáodục rộng rãi, nội dung những môn học, vận động dạy dỗ ở trong lịch trình giáodục thêm.

2. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiếnthức, năng lực chăm ngành triển khai trọng trách phát triển giáo dục phổ thôngtheo từng thời kỳ của từng địa phương thơm (Điện thoại tư vấn là Chương trình tu dưỡng 02): Sở giáodục với huấn luyện nguyên tắc rõ ràng theo hằng năm học tập các văn bản tu dưỡng về pháttriển dạy dỗ rộng rãi của địa phương thơm, thực hiện chương trình dạy dỗ phổthông, chương trình giáo dục địa phương; păn năn phù hợp với cácdự án công trình để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu như có).

3. Chương trình bồi dưỡng phân phát triểnnăng lượng nghề nghiệp theo kinh nghiệm địa điểm câu hỏi làm cho (call là Cmùi hương trình bồi dưỡng03): Giáo viên cửa hàng dạy dỗ rộng lớn từ lựa chọn những mô đun bồi dưỡng nhằm pháttriển phđộ ẩm chất, năng lượng công việc và nghề nghiệp đáp ứng đề nghị địa chỉ việc có tác dụng. Số lượngtế bào đun từ bỏ chọn đảm bảo phép tắc về thời lượng bồi dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của Cmùi hương trình này. Các mô đun tu dưỡng, cụ thể nlỗi sau:

u cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Tên với nội dung thiết yếu của tế bào đun

Yêu cầu phải đạt

Thời gian tiến hành (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm hóa học nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo vào bối cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của phòng giáo vào bối cảnh hiện thời.

2. Các giải pháp về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

3. Tự tu dưỡng, rèn luyện với cố gắng nâng cấp phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp đơn vị giáo.

- Phân tích được hoàn cảnh đạo đức trong phòng giáo vào toàn cảnh hiện thời (những bất cập, hồ hết bài học kinh nghiệm từ việc gia sư phạm luật đạo đức nhà giáo, hồ hết tấm gương đạo đức bên giáo ảnh hưởng mang lại vận động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cùng dạy dỗ học học tập sinh); Liên hệ với các cấp học;

- Vận dụng được những điều khoản về đạo đức nghề nghiệp công ty giáo để xây dừng cùng tiến hành kế hoạch từ tu dưỡng, rèn luyện phiên bản thân nâng cấp phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp đơn vị giáo;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cấp phẩm chất đạo đức nghề nghiệp công ty giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của giáo viên các đại lý giáo dục phổ thông vào bối cảnh hiện nay nay

1. Nghề nghiệp cô giáo các đại lý giáo dục ít nhiều vào toàn cảnh bây chừ.

2. Những đề xuất về phong thái của cô giáo cơ sở giáo dục phổ biến vào bối cảnh hiện nay; kĩ năng giải pháp xử lý tình huống sư phạm.

3. Xây dựng cùng tập luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo.

- Phân tích được thực trạng với gần như thưởng thức về phong thái so với cô giáo cơ sở giáo dục nhiều nói thông thường, so với giáo viên từng cung cấp học nói riêng vào bối cảnh hiện tại nay;

- Vận dụng nhằm thực hành, xử trí các trường hợp ứng xử sư phạm trong các đại lý giáo dục diện tích lớn cùng đề xuất được giải pháp nhằm tập luyện tác phong, phong cách bên giáo cân xứng cùng với từng cấp cho học tập, vùng, miền (Các kĩ năng khiên chế cảm xúc bạn dạng thân, năng lực giải quyết và xử lý xung đột;...);

- Hỗ trợ được người cùng cơ quan trong rèn luyện tác phong cùng ra đời phong cách đơn vị giáo.

8

12

II. Phát triển trình độ, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân

1. Tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề trở nên tân tiến trình độ của phiên bản thân.

2. Xây dựng planer bồi dưỡng nhằm trở nên tân tiến chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung update đòi hỏi thay đổi nâng cấp năng lượng trình độ của bản thân đối với thầy giáo các đại lý dạy dỗ thêm.

- Phân tích được tầm quan trọng đặc biệt của Việc cải tiến và phát triển chuyên môn của bản thân đối với thầy giáo các đại lý dạy dỗ phổ thông; Xây dựng được kế hoạch tu dưỡng để cải thiện năng lực chuyên môn đến phiên bản thân so với cô giáo các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được văn bản cập nhật yên cầu thay đổi nâng cao năng lượng chuyên môn của bản thân trong chuyển động dạy dỗ học cùng dạy dỗ so với gia sư các đại lý dạy dỗ đa dạng, cân xứng cùng với gia sư từng cung cấp học, vùng, miền (Yêu cầu triển khai chương trình dạy dỗ phổ thông; Đổi bắt đầu sinch hoạt siêng môn; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa lựa chọn với sử dụng học liệu dạy dỗ học; Phát triển chuyên môn gia sư trong số các đại lý dạy dỗ ít nhiều trải qua kết nối, chia sẻ học thức trong cộng đồng học tập;....);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan cải tiến và phát triển trình độ của bản thân đáp ứng nhu cầu từng trải thay đổi giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phân phát triển phẩm hóa học, năng lượng học sinh

1. Những vụ việc chung về dạy dỗ học cùng giáo dục theo phía phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh trong những cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

2. Xây dựng kế hoạch với tổ chức chuyển động dạy dỗ học cùng dạy dỗ theo phía cách tân và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh trong các đại lý dạy dỗ phổ biến.

3. Phát triển được công tác môn học, hoạt động dạy dỗ trong các các đại lý giáo dục rộng lớn.

- Trình bày được một trong những sự việc chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học viên trong số cơ sở giáo dục ít nhiều nói tầm thường, phù hợp với đặc thù cấp cho học tập, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược dạy học tập, dạy dỗ cùng tổ chức triển khai dạy học, giáo dục đáp ứng nhu cầu thử dùng chương trình môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học viên trong các các đại lý giáo dục ít nhiều, tương xứng với đặc điểm cung cấp học tập, vùng, miền;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào bài toán xây dựng, điều chỉnh với tổ chức triển khai vận động dạy dỗ học tập, giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và dạy dỗ trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh

1. Những sự việc tầm thường về phương thức, nghệ thuật dạy học tập với dạy dỗ cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tập và giáo dục nhằm mục tiêu phát triển phẩm hóa học, năng lực học viên.

3. Vận dụng phương thức, nghệ thuật dạy học với giáo dục trở nên tân tiến phđộ ẩm chất, năng lực học sinh.

- Phân tích được phần lớn vấn đề tầm thường về phương pháp, kỹ thuật dạy học và dạy dỗ phát triển phẩm hóa học, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ biến, phù hợp với từng cấp cho học;

- Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và dạy dỗ nhằm tổ chức triển khai dạy học và dạy dỗ theo phía phát triển phẩm chất, năng lượng của học sinh cân xứng cùng với từng cấp học tập (Dạy học tích hợp; Dạy học tập phân hóa; Tổ chức vận động dạy học, dạy dỗ hòa nhập mang lại học viên kmáu tật; Giải pháp sư phạm vào công tác giáo dục học viên của cô giáo chủ nhiệm; Phương thơm pháp cùng kỹ thuật dạy dỗ học tập tích cực;...);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan về kiến thức và kỹ năng, năng lực cùng kinh nghiệm vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học cùng dạy dỗ theo hướng cải tiến và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học sinh trong số các đại lý giáo dục nhiều.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, đánh giá học viên trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông theo phía vạc triển phẩm chất năng lượng học sinh

1. Những vấn đề phổ biến về đánh giá, nhận xét theo hướng cải cách và phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng học sinh trong các cơ sở giáo dục thêm.

2. Phương pháp, hiệ tượng, mức sử dụng kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh trong số các đại lý giáo dục rộng lớn.

3. Vận dụng cách thức, bề ngoài, cách thức vào bài toán soát sổ, Đánh Giá cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh cơ sở giáo dục diện tích lớn.

- Trình bày được những vấn đề chung về soát sổ, đánh giá; phương thức, vẻ ngoài cùng nghệ thuật đánh giá, review theo hướng cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ quát, phù hợp với từng cung cấp học;

- Vận dụng những cách thức, hiệ tượng cùng phương tiện bình chọn, tiến công giá; cách thức xây cất những tiêu chí, ma trận, những câu hỏi reviews năng lượng học viên, đề bình chọn, reviews theo phía phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng, sự tiến bộ của học viên trong số các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan xúc tiến kết quả câu hỏi kiểm soát, đánh giá tác dụng học tập với sự tiến bộ của học viên trong các đại lý giáo dục ít nhiều theo hướng cải cách và phát triển phẩm hóa học, năng lượng.

16

24

GVPT

07

Tư vấn cùng hỗ trợ học viên trong vận động dạy dỗ học tập cùng giáo dục

1. điểm lưu ý tâm lý độ tuổi của từng đối tượng học sinh trong các cửa hàng giáo dục rộng lớn.

2. Quy định và phương thức support, hỗ trợ học viên vào chuyển động dạy học tập, giáo dục trong số cơ sở giáo dục đa dạng.

3. Vận dụng một số chuyển động tư vấn, cung cấp học sinh trong các các đại lý giáo dục đa dạng trong chuyển động dạy dỗ học cùng giáo dục.

Xem thêm: Quy Trình Kỹ Thuật Đo Abi Là Gì, Chỉ Số Áp Lực Cổ Chân

- Phân tích được các Đặc điểm tư tưởng của các đối tượng người tiêu dùng học sinh trong số cơ sở giáo dục rộng lớn (chú trọng Việc đối chiếu được chổ chính giữa sinh lý của học sinh đầu cung cấp và cuối cung cấp so với học sinh tiểu học, học viên dân tộc bản địa thiểu số, học viên có hoàn cảnh khó khăn...);

- Vận dụng các vẻ ngoài về công tác làm việc tư vấn, cung ứng học sinh nhằm triển khai tác dụng các biện pháp hỗ trợ tư vấn với hỗ trợ tương xứng với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong các đại lý giáo dục ít nhiều. Vận dụng được một số trong những chuyển động tư vấn, cung ứng học viên trong các đại lý giáo dục rộng lớn vào hoạt động dạy học cùng giáo dục: Tạo rượu cồn lực học tập tập; tổ chức triển khai vận động đề xuất (đối với học sinh tè học); tổ chức hoạt động yêu cầu, hướng nghiệp (so với học viên trung học các đại lý, trung học phổ thông); Giáo dục cực hiếm sinh sống, khả năng sống; Hỗ trợ tâm lý mang đến học sinh đầu cấp cho, cuối cung cấp (đối với học sinh tiểu học);...

- Hỗ trợ đồng nghiệp tiến hành kết quả những vận động hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ học viên trong vận động dạy học cùng dạy dỗ trong các các đại lý giáo dục phổ biến.

16

24

III. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa công ty trường trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông

1. Sự quan trọng của bài toán kiến tạo văn hóa truyền thống đơn vị ngôi trường trong số đại lý dạy dỗ càng nhiều.

2. Các giá trị cốt tử cùng phương thức trở nên tân tiến văn hóa truyền thống nhà ngôi trường trong các cơ sở giáo dục ít nhiều.

3. Một số phương án sản xuất môi trường xung quanh văn hóa an lành vào công ty ngôi trường trong số cơ sở dạy dỗ rộng lớn.

- Phân tích được sự quan trọng, quý giá chủ đạo (văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học tập, trong bên trường;...); Cách thức desgin cùng cách tân và phát triển văn hóa truyền thống bên ngôi trường trong các đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một số giải pháp xây dừng môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh vào bên trường; Vận dụng một vài biện pháp tạo ra cùng cải tiến và phát triển quan hệ thân thiết của học sinh trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông; Tạo dựng một không khí thân thiết cùng với người cùng cơ quan trong thực hiện chiến lược dạy học tập và dạy dỗ trong số cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục về bảo tồn và đẩy mạnh văn hóa truyền thống miêu tả được phiên bản nhan sắc vùng miền, dân tộc;...

- Hỗ trợ đồng nghiệp desgin môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong các đại lý giáo dục thêm.

8

12

GVPT

09

Thực hiện tại quyền dân nhà trong nhà trường trong số cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số vấn đề bao gồm về quyền dân công ty trong ngôi trường trong các cơ sở dạy dỗ nhiều.

2. Biện pháp triển khai quyền dân chủ của cô giáo với học viên trong số các đại lý dạy dỗ diện tích lớn.

3. Biện pháp thực hiện quyền dân nhà của phụ huynh học viên trong các các đại lý dạy dỗ càng nhiều.

- Trình bày được một trong những sự việc bao gồm về quyền dân nhà trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định,...); Một số phương án tiến hành quyền dân công ty của thầy giáo cùng học sinh, phụ huynh học sinh trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được một số trong những giải pháp thực hiện, phát huy quyền dân nhà của học sinh, bố mẹ học sinh với giáo viên;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong bài toán thực hiện cùng đẩy mạnh quyền dân công ty của học viên, cha mẹ học sinh với cô giáo.

8

12

GVPT

10

Thực hiện với chế tạo ngôi trường học tập an toàn, chống kháng bạo lực học tập con đường trong các đại lý giáo dục phổ thông

1. Vấn đề bình yên, chống phòng bạo lực học tập con đường vào ngôi trường trong những các đại lý giáo dục đa dạng hiện nay.

2. Quy định và phương án xuất bản trường học bình yên, phòng kháng đấm đá bạo lực học con đường trong những các đại lý dạy dỗ đa dạng.

3. Một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn trường học an ninh, phòng chống đấm đá bạo lực học mặt đường trong số các đại lý giáo dục ít nhiều vào bối cảnh hiện thời.

- Phân tích được thực trạng sự việc bình an, chống chống bạo lực học đường trong các đại lý dạy dỗ đa dạng vào bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được những nguyên lý với những giải pháp (trong các số ấy chú trọng áp dụng được những biện pháp làm chủ lớp học tác dụng, giáo dục kỷ khí cụ tích cực, dạy dỗ phòng phòng rủi ro, thương thơm tích, xâm hại mang đến học viên vào cơ sở giáo dục phổ thông;...) để tạo ngôi trường học bình an, phòng chống bạo lực học đường;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan tạo ra ngôi trường học an toàn, chống chống bạo lực học con đường trong những cửa hàng giáo dục càng nhiều.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa công ty trường, gia đình cùng làng mạc hội

GVPT

11

Tạo dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác cùng với phụ huynh học viên với những bên liên quan vào chuyển động dạy học và dạy dỗ học sinh trong những cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Vai trò của câu hỏi tạo nên dựng quan hệ hợp tác và ký kết với cha mẹ của học viên và những bên tương quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác ký kết cùng với phụ huynh học sinh cùng những bên liên quan.

3. Biện pháp tăng tốc sự phối kết hợp chặt chẽ cùng với cha mẹ của học sinh cùng các bên liên quan.

- Phân tích được mục đích của vấn đề sản xuất dựng mối quan hệ hợp tác cùng với cha mẹ học sinh với các mặt tương quan trong các các đại lý giáo dục rộng lớn, cân xứng với đặc điểm cấp học;

- Vận dụng được những mức sử dụng hiện hành với những biện pháp nhằm sinh sản dựng quan hệ hợp tác ký kết với cha mẹ học viên cùng các mặt liên quan trong các cơ sở dạy dỗ phổ thông, cân xứng với đặc điểm cấp cho học;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong việc xây cất các phương án bức tốc sự kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học viên với các bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ biến.

8

12

GVPT

12

Phối hợp thân nhà trường, gia đình với xóm hội nhằm thực hiện vận động dạy học tập mang đến học viên trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông

1. Sự cần thiết của vấn đề phối hợp thân đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình và thôn hội trong vận động dạy dỗ học trong các các đại lý giáo dục rộng rãi.

2. Quy định của ngành về vấn đề phối hợp giữa đơn vị ngôi trường, gia đình với thôn hội trong chuyển động dạy dỗ học trong số cửa hàng dạy dỗ phổ quát.

3. Biện pháp bức tốc công dụng kết hợp giữa đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình và xã hội vào hoạt động dạy dỗ học tập trong các cơ sở giáo dục rộng lớn.

- Phân tích được sự cần thiết của Việc phối kết hợp giữa công ty trường, gia đình và xóm hội vào chuyển động dạy dỗ học học sinh trong số đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Trình bày cùng áp dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng hội vào hoạt động dạy dỗ học tập học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Vận dụng được các tài năng hỗ trợ, tiếp nhận, giải quyết và xử lý kịp thời những biết tin tự mái ấm gia đình về thực trạng học hành và rèn luyện của học sinh trong các cửa hàng giáo dục phổ quát nhằm sản xuất với tiến hành những giải pháp lý giải, cung ứng, động viên học viên học hành và triển khai lịch trình, chiến lược dạy học tập trong số các đại lý giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong bài toán thực hiện công dụng kế hoạch phối kết hợp giữa công ty ngôi trường, mái ấm gia đình cùng xóm hội vào chuyển động dạy dỗ học trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa công ty ngôi trường, mái ấm gia đình và làng hội nhằm tiến hành dạy dỗ đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong số các đại lý giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của việc phối kết hợp giữa công ty trường, gia đình và xã hội vào việc tiến hành giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho học sinh trong những cửa hàng giáo dục phổ biến.

2. Nội quy, phép tắc văn hóa ứng xử trong phòng trường; hình thức đón nhận lên tiếng trường đoản cú các mặt liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh trong các cửa hàng giáo dục ít nhiều.

3. Một số kỹ năng tăng tốc kết quả phối hợp thân nhà trường, gia đình cùng buôn bản hội trong chuyển động giáo dục học viên trong số cơ sở giáo dục thêm.

- Trình bày được cách thức của ngành về kết hợp giữa công ty trường, gia đình cùng xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sinh sống, Cống hiến và làm việc cho học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được những hiện tượng, luật lệ văn hóa ứng xử cùng khả năng nhằm giải quyết và xử lý kịp thời các lên tiếng bình luận cùng tiến hành planer phối hợp thân công ty trường, gia đình cùng xã hội vào dạy dỗ đạo đức, lối sống và làm việc cho học viên trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào câu hỏi tiến hành hiệu quả planer phối kết hợp thân bên ngôi trường, gia đình với làng hội vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống và cống hiến cho học sinh trong các cửa hàng giáo dục phổ biến.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology biết tin, khai thác và thực hiện vật dụng công nghệ vào dạy dỗ học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lượng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông

1. Tầm đặc biệt của Việc sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với cô giáo trong những các đại lý giáo dục phổ quát bây giờ.

2. Tài nguyên ổn học ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với gia sư trong số cơ sở giáo dục rộng lớn.

3. Phương pháp từ học tập và tuyển lựa tài nguyên học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa nhằm nâng cấp hiệu quả sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc đối với giáo viên trong số cơ sở dạy dỗ nhiều.

- Phân tích được trung bình quan trọng đặc biệt của Việc thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc so với cô giáo trong các các đại lý giáo dục ít nhiều hiện nay;

- Lựa tuyển chọn được tài nguyên ổn và vận dụng được phương thức từ bỏ học ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa nhằm nâng cấp công dụng áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với giáo viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào Việc sàng lọc tài ngulặng và áp dụng được phương thức từ bỏ học tập ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc nhằm nâng cấp kết quả sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa đối với gia sư trong những cơ sở dạy dỗ rộng rãi.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng technology lên tiếng, khai quật cùng sử dụng vật dụng technology trong dạy dỗ học cùng giáo dục học sinh trong số cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Vai trò của technology lên tiếng, học liệu số và sản phẩm công nghệ technology trong dạy học, dạy dỗ học viên trong số cửa hàng giáo dục ít nhiều.

2. Các phần mềm và vật dụng technology cung ứng hoạt động dạy dỗ học với giáo dục học viên trong số đại lý dạy dỗ ít nhiều.

3. Ứng dụng technology công bố, học tập liệu số cùng lắp thêm technology vào hoạt động dạy dỗ học với giáo dục học viên trong số đại lý giáo dục phổ thông.

- Trình bày được sứ mệnh của công nghệ ban bố, học liệu số cùng lắp thêm công nghệ vào dạy dỗ học tập và dạy dỗ học sinh trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học tập liệu số và sản phẩm công nghệ công nghệ (internet; ngôi trường học tập kết nối; khối hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để thi công chiến lược bài học kinh nghiệm, planer dạy dỗ với thống trị học sinh sinh sống trường trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông; vào hoạt động từ bỏ học, tự bồi dưỡng;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan cải thiện năng lượng áp dụng công nghệ biết tin, khai quật với sử dụng lắp thêm công nghệ trong vận động dạy dỗ học, giáo dục cùng cai quản học sinh trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡngliên tục cô giáo cửa hàng giáo dục ít nhiều bao gồm 03 công tác bồi dưỡngđược chính sách trên mục III của Cmùi hương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên các đại lý dạy dỗ phổthông thực hiện Cmùi hương trình bồi dưỡng tiếp tục đảm bảo thời lượng vắt thểnhư sau:

- Chương thơm trình bồi dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc tập (40 tiết/năm học);

b) Căn cứ đọng trải đời trách nhiệm, kế hoạchgiáo dục của địa phương trong từng năm học tập, những cấp thống trị dạy dỗ gồm thểbiến hóa thời lượng Cmùi hương trình bồi dưỡng 01 và Cmùi hương trình tu dưỡng 02 phùphù hợp nhưng lại ko chuyển đổi thời lượng Chương thơm trình bồi dưỡng03 của mỗi cô giáo các đại lý dạy dỗ càng nhiều (bảo đảm thời lượng 120 tiết/năm);

c) Cnạp năng lượng cứ Chương trình tu dưỡng 03,giáo viên đại lý dạy dỗ nhiều tự chọn những tế bào đun đề xuất bồi dưỡng cân xứng vớiyêu cầu cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân vào hằng năm đảmbảo thời lượng theo cách thức.

3. Việc tiến hành thực hiện Chươngtrình bồi dưỡng thường xuyên gia sư đại lý dạy dỗ ít nhiều được thực hiệnhàng năm theo Quy chế tu dưỡng tiếp tục vị Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạoban hành./.