MÁY TIỆN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Người thao tác vào nghành nghề dịch vụ cơ khí nghệ thuật nên thường uyên update những ban bố bắt đầu về nghệ thuật, quá trình, công nghệ mới.Quý khách hàng đã xem: Máy luôn thể tiếng anh là gì

Chính vị vậy, các tự điển giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ khí cực kỳ đặc biệt quan trọng. Và Việc học từ vựng tiếng Anh siêng ngành cơ khí trực quan lại qua hình hình họa cũng vô cùng buộc phải thiết!

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí qua hình hình họa về máy tiện

Chính bởi vậy, các từ vựng trong tự điển tiếng Anh chăm ngành cơ khí sau đây đang cực kỳ hữu dụng với bạn.


Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kỹ Thuật Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Việt Nam

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn tđuổi ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn trượt lếu hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstochồng /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstock /´hed¸stɔk/: Ụ trước


*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: Hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: Hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vít me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuck /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuông xã /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuck /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy đường nét cụ định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy nét di động

Hand wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi vai trung phong chết (núm định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi tâm quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc thiết bị tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy tiện tự động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy một thể hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: Máy một thể nhằm bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện-doa, sản phẩm tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: Máy luôn tiện trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn thể chxay hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy một thể cắt đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: Máy tiện thể ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn thể mặt đầu, trang bị nhân tiện cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: Máy nhân thể vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: Máy luôn thể các dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: Máy luôn thể những trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: Máy luôn thể bao gồm xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn tiện chxay hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện thể hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: Máy nhân thể ren

Semiautomatic lathe /ˌsemày ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy luôn thể buôn bán tự động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: Máy nhân thể rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: Máy luôn tiện gỗ

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí bên trên đây hẳn đã giúp bạn bao gồm thêm những kiến thức bổ ích. Aroma hy vong nội dung bài viết này sẽ giúp chúng ta tiến hành quá trình cùng khám phá kỹ năng siêng ngành hiệu quả rộng, đặc biệt là trong ngôi trường hòa hợp mày mò về lắp thêm luôn thể. Bạn cũng nhớ rằng đón xem các bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ khí tiếp theo nhé!