Lemp Là Gì

*

*

LEMP stack là gì ?

LEMP là tên viết tắt của 4 kí tự đầu trong bộ cài đặt bao gồm: Linux, NGINX, MariaDB, PHP.

Bạn đang xem: Lemp là gì

(chữ NGINX đọc là “Engine X” nên chữ E được lấy từ đây.)

LEMP là một ứng dụng HTTP proxy tuơng tự như là LAMP nhưng không có được nổi danh như Apache, tuy vậy, nó có ưu điểm là cho phép xử lý tốc độ tải cao hơn đối với các HTTP request.

Stack Lemp gồm

 + Linux: là lớp đầu tiên trong stack. Hệ điều hành này là cơ sở nền tảng cho các lớp phần mềm khác.

NGINX: đóng vai trò một HTTP server dùng để xử lý các yêu cầu gửi tới máy chủ

MariaDB: là một cơ sở dữ liệu để lưu trữ mọi thông tin trên website

+ PHP: sẽ xử lý các nhiệm vụ cần thiết hoặc kết nối với CSDL để lấy thông tin cần thiết sau đó trả về cho máy khách (Client)

Hướng Dẫn Cài đặt LEMP trên CentOS 7

Bước 1: Cập nhập bản mới nhất của CenOS7 

yum update -y && yum install nano -y

Bước 2: Cài đặt Repo cần thiết cho CenOS7

2.1. CentOS 7 EPEL repository

yum install epel-release2.2. CentOS 7 Remi repository

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm2.3. CentOS 7 Nginx repository

rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt NGINX

yum install -y nginx

Bước 4:  Cài đặt PHP và Module

Cài đặt và Enable PHP 7.3 

yum-config-manager --enable remi-php73yum install -y php php-fpm php-commonCài đặt các module cần thiết:

+ APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching

+ CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP

+ PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework

+ PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications

+ MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases

+ Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon

+ XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML

+ MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling

Ta dùng lệnh : 

yum install -y php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-mbstring

Bước 5: Cài đặt MariaDB 

5.1.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tp Hcm Tuyển Sinh 2015, Điểm Chuẩn Đại Học 2015

Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb mariadb-server5.2. Bật khi khởi động MariaDB 

// lệnh bật MariaDBsystemctl start mariadb.service//Lệnh tự động bật khi khởi độngsystemctl enable mariadb.service5.3. Cài đặt ban đầu và cấu hình mật khẩu cho user root MariaDB

mysql_secure_installationThực hiện các câu hỏi tiếp theo khi chạy lệnh :

Enter current password for root (enter for none): EnterSet root password? yNew password:Re-enter new password:Password updated successfully!Remove anonymous users? yDisallow root login remotely? yRemove test database and access to it? yReload privilege tables now? yThanks for using MariaDB!Chú ý: Lưu lại mật khẩu

Bước 6: Cấu hình NGINX

6.1. Mở file config của NGINX để chỉnh sửa cấu hình:

nano /etc/nginx/nginx.confChỉnh worker_processes bằng với số CPU trên server của bạn

6.2. Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.confSửa lại nội dung file như sau

############server { listen 80 default_server; server_name example.com; location / { root /var/www/html; index index.php index.html index.htm; try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args; } error_page 404 /404.html; location = /404.html { root /usr/share/nginx/html; } error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html { root /usr/share/nginx/html; } # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 # location ~ \.php$ { root /var/www/html; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; }}############Lưu lại và restart dịch vụ để áp dụng cấu hình mới bằng lệnh 

systemctl stop nginx.servicesystemctl start nginx.service

Bước 7: Cấu hình PHP-FPM

7.1. Chỉnh sửa user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.confuser = nginxgroup = nginx7.2. Restart dịch vụ php-fpm

systemctl stop php-fpm.servicesystemctl start php-fpm.service

Bước 8: Cấu Hình firewalld

Mặc định trên CentOS 7 dịch vụ tường lửa được bật và chỉ mở 1 cổng duy nhất là SSH. Để mở cổng truy cập web (http,https) ta làm như sau:

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=443/tcpfirewall-cmd –reload

Bước 9: Kiểm tra

Chạy một file info.php để kiểm tra có Web Server có hoạt động hay không