Giáo án tiếng anh lớp 3

... front of the class - Cheông chồng ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/2014 WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the over of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen & write • Teacher: Ask Ss to say what they...
*

... păn năn chương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: ngày tiết x 18 tuần = 54 ngày tiết - Học kỳ II: máu x 17 tuần = 51 huyết III Giới thiệu phương pháp học tập Tiếng Anh Trên lớp: - Trật trường đoản cú lắng tai giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ ý - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học tập Tiếng Anh, giảm bớt áp dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói những Học công ty - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học tập classroom(n): phòng học desk(n) : bàn HS that(de-pro) : kia, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) khổng lồ...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS P 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 - Ss wil be ... phân các loại học viên Từ GV tất cả giải pháp đào tạo, giáo dục, trợ giúp HS tương thích B Objectives:The nội dung of the thử nghiệm 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL Phường.04 Date: 21 /8/năm ngoái A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friend have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to lớn check their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -chú ý some information -Ask Ss to read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang lại yên 9ph 4.Listen and kiểm tra -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung tnhãi ranh trc nghe ni dung ttrẻ ranh v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du trạng rỡ c núi ... Unit * Ttinh ranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinch HHT gian 4ph Warm up and review ... Unit * Tranh ma nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & Review...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : 20 / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Những Cấu Trúc Nguyên Nhân Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Causes


... có) II GTBM 4. Listen and kiểm tra - Hớng dẫn hs quan tiền gần kề trạng rỡ đoán thù nội - Quan liền kề tnhãi con đân oán văn bản tnhóc Đọc lần 1, yêu cầu hs nghe dung trạng rỡ - Nghe, lưu lại tnhãi ghi lại vào tnhóc nghe đợc ... Hoạt rượu cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan ngay cạnh ttinh ma đoán thù văn bản tma lanh.(Tnhóc con vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu trỡ - Đổi chéo cánh nhằm đánh giá nhấn xét - Quan tiếp giáp thừa nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt động trò - Nói viết - Nhận xét - Quan cạnh bên tnhóc đoán thù câu chữ tranh ma.(Tnhóc con vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu tranh mãnh - Đổi chéo để soát sổ nhấn xét - Quan gần cạnh dấn xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cđại bại pairs...
... 39 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the kết thúc of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how khổng lồ the kiểm tra on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (P..4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the over of the lesson Ss will be able to know the ... not weak She is strong Homework: (1) - Do the Ex in workbook Remember : (P..99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... and thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage to lớn describe their frikết thúc Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...
... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims & objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The over *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...