GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN TIẾNG ANH

+ Period 2: -Practice speaking about the students’ study habits và listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

Bạn đang xem: Giáo án dạy học theo chủ đề môn tiếng anh

+ Period 3: Reading a text about how to lớn learn new words well for details.

+ Period 4: Discussion: How vì you learn new words? and how lớn learn English well.

+ Period 5: - Help students know the format of a friendly letter và write letters to lớn their friends (tell him/ her about their study và things they intover lớn bởi vì next time)

+ Period 6: Practice adverbs of manner, modal verb with should to give advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

26- 31

26-31

Tên bài

Unit 5: Study habits

Theme 1: Unit 5: Study habits

2- Mục tiêu chủ đề:

Aims of 1st period:

To help ss read the dialogue between Tlặng and his Mon about his study

Help ss to use “indirect speech” khổng lồ report other’s speech. And use should to give sầu advice

+ Objectives: - By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn underst& the dialogue between Tyên ổn & his mom, SS’ll able to lớn give advice & recognize the indirect speech.

+ Skill: listen and read

b- Aims of 2nd period: Practice speaking about the students’ study habits và listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher và her mother about her study result.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ talk about their study habits và listen for specific information khổng lồ fill in Sarah Chen’s report card.

+ Skill: Speaking và listening

c .Aims of 3rd period: To help students read a text about how lớn learn new words well for details.

+ Objectives: By the end of the lesson, students will be able lớn improve sầu their reading skill and khổng lồ understand the text for details, to lớn know some ways to lớn learn vocabulary well.

+ Skill: Reading

d.Aims of 4th period: To help students survey their partners lớn find how their partners learn English words, they discuss and find out the best way of learning words và learning English for themselves.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know some ways to learn English well.

+ Skill: Reading:

e. Aims of 5th period: To help students to lớn know the format of a friendly letter & write letters lớn friends.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to know the format of a frikết thúc letter and write a similar letter to their friends.

+ Skill: Writing:

f: Aims of 6th period: Help ss to practice adverbs of manner, modal with should khổng lồ give advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able to do better in reported speech with Commands and Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

+ Skill: Speaking và writing

3- Phương tiện:(vật dụng, lắp thêm chiếu…)

Máy chiếu.Phiếu học tậpHọc liệu.Đài, đĩa

4- Các câu chữ thiết yếu của chủ thể theo tiết:

Period 1: Getting started + listen và read:

I.New words:

II..Listen and read

T/ F predictionChecking T/F predictionGrammarPractice

Period 2: Speak + listen

New words:ListeningPredictionListen and checkComprehensionSpeaking

Period 3: Read:

I.New words

II.Read

T/F predictionRead and checkAnswer the questionsLucky numbers

Period 4: Read: (cont..)

1.Speaking

2.Find someone who

3.Discussion

Period 5: Write:

New wordsOrderingLabeling và read the sampleWriting

Period 6: Language focus:

1.Adverbs of manner

2. Commands và requests in reported speech

3. Advice in reported speech

BƯỚC 2:Biên biên soạn câu hỏi/bài xích tập:

- Xây dựng, khẳng định và mô tả 4 cường độ đòi hỏi (phân biệt, am tường, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi các loại câu hỏi/bài bác tập thực hiện nhằm kiểm tra, Đánh Giá năng lực cùng phđộ ẩm chấtnàocủa học viên trong dạy dỗ học.

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Tyên ổn was out when his mother called him

Nhận biết

Hiểu và nhận biết được câu vào lời thoại

2

Tim’s mother met his teacher at school

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu vào lời thoại

3

Tim’s report is poor

Thông hiểu

Hiểu đánh gia thông tin

4

Tim’s mother wants hyên ổn to lớn improve sầu one thing

Nhận biết

Hiểu với phân biệt được câu trong lời thoại

5

Tlặng needs khổng lồ improve his Spanish grammar

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu trong lời thoại

6

Tyên promised to lớn try his best in learning Spanish

Nhận biết

Hiểu với nhận ra được câu vào lời thoại

7

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu vào lời thoại

8

- How did Tim’s mother retell lớn Tim?

Thông hiểu

Hiểu cùng nhận biết được câu trong lời thoại

9

Which words did Tim’s mother use to retell?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được cấu trúc câu

10.

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation / History/ Literature/ English pronunciation/ Biology/ Music. Art…

Vận dụng

Biết áp dụng, vắt thế

11

Who is Miss Jackson?

Thông hiểu

Hiểu với diễn tả lại theo cách gọi của HS

12

Is Tim’s report good?

Thông hiểu

Hiểu và diễn đạt lại Theo phong cách đọc của HS

13

What did Miss Jackson give Tim’s mother?

Thông hiểu

Hiểu cùng miêu tả lại theo cách đọc của HS

14

did he study this semester?

Thông hiểu

Hiểu và diễn đạt lại Theo phong cách đọc của HS

15

What did Miss Jackson say Tim should do?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn tả lại Theo phong cách hiểu của HS

16

What did Tim’s mother give hyên ổn at the end of the conversation?

Thông hiểu

Hiểu với biểu đạt lại theo cách đọc của HS

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

How did she learn this year?

Nhận biết

Hiểu và nhận thấy được câu trong lời thoại

2

Are her grades good?

Nhận biết

Hiểu với nhận biết được câu vào lời thoại

3

How many days was she absent from school?

Thông hiểu

Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

4

How many days did she attover the school?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận biết được câu trong lời thoại

5

Is she good at listening?

Thông hiểu

Hiểu và nhận ra được câu trong lời thoại

6

What did her teacher commkết thúc her?

Thông hiểu

Đàm thoại vào tiếp xúc hàng ngày

7

When bởi vì you vì your home page work?

Vận dụng

8

Who helps you with your home page work?

Vận dụng

9

How much time bởi you spkết thúc on: - Math?

EnglishHistory?Literature?

Vận dụng

10.

Which subject do you need khổng lồ improve?

Vận dụng

11

What do you do lớn improve sầu your English?

Vận dụng

Tiết 3+ 4:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Do you lượt thích learning English?

Thông hiểu

Hiểu và diễn đạt

2

How many new words vị you try to lớn learn a day?

Thông đọc /Vận dụng

3

What vị you bởi vì when you come across new words?

Thông hiểu /Vận dụng

4

How vày you learn/ rethành viên new words?

Thông gọi /Vận dụng

5

All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu trong đoạn văn

6

Some learners write examples of words they want to learn.

Nhận biết

Hiểu và nhận thấy được câu trong đoạn văn

7

Every learner tries lớn learn all new words they come across.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận biết được câu trong khúc văn

8

Many learners only learn new words that are important.

Thông hiểu

Hiểu cùng mô tả lại được ý của đoạn văn

9

Do learners learn words in the same way?

Thông hiểu

Hiểu cùng vấn đáp thắc mắc phụ thuộc bài bác đọc

10.

Why vị some learners write example sentences with new words?

Thông hiểu

11

What bởi vì some learners bởi in order to remember words better?

Thông hiểu

12

Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Thông hiểu

13

What is necessary in learning words?

Thông hiểu

14

How should you learn words?

Vận dụng

Rút ra bài học mang lại bản thân

15

How bởi vì you learn new words?

Vận dụng

16

How vày you learn English?

Vận dụng

17

Let’s sing an English song.

Vận dụng

Thể hiện nay khả năng/ năng khiếu

18

Let’s make a sentence with “learn … by heart”

Vận dụng

Đặt câu

19

Do you lượt thích studying English? Let’s tell me how you study English?

Vận dụng

Diễn đạt

20

Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to improve your English?

Vận dụng

Diễn đạt

21

Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

Vận dụng

Diễn đạt

Tiết 5:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Have you ever written to someone?

Thông hiểu

Diễn đạt

2

Who vày you usually write to?

Thông hiểu

3

Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

Thông hiểu

4

Who writes the letter?

Nhận biết

Quan tiếp giáp với dấn biết

5

Who receive?

Nhận biết

6

What does Hoa write for?

Nhận biết

Ghi ghi nhớ với diễn đạt

Tiết 6:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

- How bởi vì you size adverbs of manner from adjectives?

Nhận biết

Diễn đạt

2

- Are there any irregular adv?

Nhận biết

3

- How vày you use adv of manner?

Nhận biết

5

Can you give sầu Tlặng this dictionary?

Vận dụng

Áp dụng cấu trúc

6

Please give Tyên this dictionary

Vận dụng

7

Please wait for me outside my office

Vận dụng

8

Please give Tlặng his report card for this semester

Vận dụng

9

Can you help Tyên ổn with his Spanish Pronunciation?

Vận dụng

10.

Can you meet me next week?

Vận dụng

11

Tyên should work harder on his Spanish pronunciation

Vận dụng

12

Tlặng should practice speaking Spanish every day.

Vận dụng

13

Tyên ổn should listen lớn Spanish conversations on TV

Vận dụng

14

Tyên ổn should practice reading aloud passages in Spanish

Vận dụng

áp dụng cấu trúc

15

Tyên ổn should use this dictionary lớn find out how to pronounce Spanish words

Vận dụng

BƯỚC 3:Thiết kế quy trình dạy dỗ học

(Soạn giáo án)

THEME 1: EDUCATION

Unit 5 -Study habits

I. Aims:

- Give instructions & advice

- Express obligation

- Write a letter lớn a friend.

II. Language focus.

Adverbs of mannerModal: shouldCommands, requests and advice in reported speech.

III. Unit allocation:

Period 26

Lesson1: Getting started + listen và read

-Reading the dialogue between Tyên ổn và his Mom about his study

-Using “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should to lớn give advice

Period27

Lesson 2: Speak + Listen

-Practice speaking and listening about their study habits.

Period28

Lesson 3: Read

- Reading a text about how lớn learn new words well for details.

Period29

Lesson 4: Read (continuous)

- Discussion: How vị you learn new words? & how khổng lồ learn English well.

Period30

Lesson 5: Write

- Help students know the format of a friendly letter và write letters to friends.

Period31

Lesson 6: Language focus

- Practice adverbs of manner modal with should to give sầu advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

THEME 1: EDUCATION

Period 26: Unit 5: study habits

Lesson 1: - Getting started

- Listen & read

I. Aims: To help ss read the dialogue between Tyên ổn & his Mon about his study

Help ss to lớn use “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should khổng lồ give advice

II. Objectives: - By the end of the lesson, students will be able khổng lồ understvà the dialogue between Tyên ổn and his mom, SS’ll able lớn give advice & recognize the indirect speech.

III. Ways of working: T –Wc, Group work, pairs works

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape & stereo.

V. Anticipated problems:

IV. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss’ attendanceRevision.

* Brainstorming

Getting started P.38

-Students write the subjects they learn at school.

I. Getting started

*

- English

MathLiterature….

Example exchange

S1: How often vì chưng you have English?

S2: We have sầu English three times a week.

3. New lesson

Presentation

15’

I. Pre - teach vocabulary

-A report card: (real thing)

-A semester: explanation

-( to) improve: Situation

-(khổng lồ be proud of: (translation)

- (to) try one’s best: (translation)

* Rub out & remember

II. New words:

- a report card: Phiếu thông báo tác dụng học tập

- a semester: học tập kỳ

- (to) be proud of: trường đoản cú hào, hãnh diện về

- (to) improve: trau dồi, nâng cấp, tiến bộ

- (to) try one’s best: Cố cụ không còn sức

II. T/ F Prediction

- Ask ss lớn read the prediction on the poster and predict if they are True or False.

- Ask ss khổng lồ nội dung with the partners & T may tiông chồng on the board.

III. Listen and read

1. T/ F prediction: (poster)

a.Tim was out when his mother called him

b.Tim’s mother met his teacher at school

c. Tim’s report is poor

d. Tim’s mother wants hyên khổng lồ improve sầu one thing

e. Tyên needs lớn improve his Spanish grammar

f. Tim promised khổng lồ try his best in learning Spanish

Practice 10’

III. Listen và check.

Get ss lớn listen twice then check the prediction

2.Listen and Cheông xã T/ F prediction

a.F – He was in the living room

b.T

c. F- Tim’ report is good.

d.T

e.F- Tyên need lớn improve sầu his Spanish pronunciation

f.T

IV. Grammar.

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

- How did Tim’s mother retell to lớn Tim?

- Which words did Tim’s mother use khổng lồ retell? ( said/ asked)

3. Grammar.

* Model sentences:

`1. Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

2. She asked me lớn give sầu you this dictionary.

S + said + Clause

S + asked + O + khổng lồ Vinf

Further practice 10’

* Substitution Drill

Prompts: History, Literature, English pronunciation, Biology, Music, Fine Art …

Example

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

Ask ss lớn read the dialogue again then answer the questions: (work in pairs)

- Ask ss to write the answer in the notebook at trang chính.

Lucky Number:

1

2*

3

4

5

6

7*

8

Who is Miss Jackson?*Is Tim’s report good?What did Miss Jackson give sầu Tim’s mother?How did he study this semester?What did Miss Jackson say Tlặng should do?*What did T’s mother give him at the kết thúc of the conversation?

4. Answer the question.

Key:

Miss Jackson is Tim’s teacher.Miss Jackson gave sầu Tim’s mother his report thẻ.Tim worked very hard this semester.

(or He did very well)

Miss Jackson said Tlặng should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave him a dictionary / Miss Jackson’s dictionary

5. Lucky Number:

4. Summarize.( 3’)

5.Home work (2’)

* trang chủ work.

-Ask students khổng lồ learn the new words by heart.

- Complete the answer in the notebook.

-Ask them to bởi vì exercises1-2 Phường.32-33 in the Workbook.

-Prepare Speak + Listen

THEME 1: EDUCATION

Period 27: Unit 5: study habits

Lesson 2: - speak + Listen

I. Aims: Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher và her mother about her study result.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to talk about their study habits & listen for specific information to lớn fill in the report thẻ.

III. ways of working: T. Wc, group work, pairs works.

IV. Materials: Textbook, posters, tape & stereo.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting & checking the ss attendance.Brainstorming

New lesson

*

Do grammar exercise.

Watch TV programs

Read El. Newspaper/ Magazines.

Pre- listening 10’

* Pre- teach vocabulary.

-Elicit new words from ss

- behavior- partici‘pation: - marking period:

- co-operation:

- fair (adj):

- poor:

- fail:

- satis‘factory (adj): - unsatisfactory (adj):

- comment

*Rub out and remember

I. New words

- behavior- partici‘pation: tinh thần tsi gia tiếng học

- marking period: quy trình ghi điểm

- co-operation: sự phù hợp tác

- fair (adj): khá

- poor: kém

- fail: yếu

- satis‘factory (adj): vừa lòng, đạt yêu thương cầu

- unsatisfactory (adj):

không thỏa mãn, chưa đạt

- comment: bình luận, lời

*Prediction.

-Set the scene: You are going khổng lồ listen lớn the dialogue between Sarah’s mother – Mrs. Chen & her teacher- Miss Blake about Sarah’s report thẻ of the first term.

- Before listening predict the following information:

II. Listen

1. Prediction.

1. Days Present……..

2. Days absent……..

3. Behavior- participation: …...

4. Listening……..

5. Speaking……….

6. Reading………..

7. Writing…………

- Ask ss lớn look at Sarah Chen’s report & predict the missing in formation and then compare with their partners.

Teacher presents the way to lớn grade students in England

A = Excellent

B = Good

C = Fair

D = poor

F = Fail

S = Satisfactory

U = unsatisfactory

Give sầu feed baông xã.

While- listening 15’

*Listen và check.

-Get ss to listen khổng lồ the tape 2 times

- Ask ss kiểm tra their prediction.

- The third, Have sầu to the ss khổng lồ listen and check the answer turn by turn.

2.Listen & check

1. Days Present…87…..

2. Days absent…5…..

3. Behavior- participation: S.

4. Listening…C.

5. Speaking……A….

6. Reading……A…..

7. Writing……B……

Miss Blake: Good evening, Mrs.Chen.

Mrs.Chen: Good evening.

Miss Blake: I’m please to lớn tell you that Sarah has worked very hard this year và her grades are very good.

Mrs.Chen: I’m so please khổng lồ hear that.

Miss Blake: She missed 5 days of school due khổng lồ sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation & cooperation are satisfactory. So, There’re no problems there.

Mrs.Chen: How is she doing in English?

Miss Black: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs.Chen: How about listening comprehension?

Miss Blake: I’m afraid she is not very good at that. I gave sầu her a C.

Mrs. Chen: How can we help her improve?

Miss Blake: Get her lớn watch English TV if possible, and encourage her to listen to lớn English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.

Mrs.Chen: Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your help

- Ask ss khổng lồ work on their own lớn answer the questions. 1. How did she learn this year?

2. Are her grades good?

3. How many days was she absent from school?

4. How many days did she attover the school?

5. Is she good at listening?

6. What did her teacher commover her?

-Give feed back

3. Comprehension:

1. she worked very hard.

2. Yes, they are.

3. 5 days

4. 87 days

5. No, she isn’t.

6. She speaks English quiet well, However she needs to improve sầu her listening skills

Post- list65

ening 10’

* Speaking.

- Ask ss to lớn look at the speaking and read skyên ổn to understand the qs there.

- Ask ss khổng lồ answer about themselves

- T ask 1-2 ss lớn do model.

Then ask ss to lớn vì the same in pairs/ groups

-call on some pairs to lớn demonstrate before class.

Or: let ss move sầu around class khổng lồ ask your partners, ss have sầu to lớn write down all information in the notebook then ask ss khổng lồ report by: (Nam/ Lan…. Said He/ she did his homework after dinner.

- hotline on some ss khổng lồ vì the same.

III. Speak.

Qs

You

Your partner

When vày you vì chưng your trang chính work?Who helps you with your trang chính work?How much time vì chưng you spend on: - Math?EnglishHistory?Literature?Which subject do you need to lớn improve?What vày you bởi lớn improve sầu your English?

Nam/ Lan…. Said that he/ she did his her homework after dinner.

4.Summarize(3’)

5. Homework(2’)

* Home work.

- Learn the new words by heart.

- Ask students lớn bởi vì exercise 6 P..35-36 in the workbook.

- Prepare lesson 3:Read

THEME 1: EDUCATION

Period 28 Unit 5: study habits

Lesson3: Read.

I. Aims: To help students read a text about how to lớn learn new words well for details.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ improve sầu their reading skill & to underst& the text for details, to lớn know some ways to learn vocabulary well.

III. Ways of working: T- WC , group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, stereo, tape, poster.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

1. Greeting & checking the ss’ attendance.

2. Revision.

* Chatting

3. New lesson.

- Do you lượt thích learning English?

-How many new words do you try lớn learn a day?

- What vày you bởi when you come across new words?

-How vì you learn/ rethành viên new words?

Pre- reading 10’

I. Pre- teach vocabulary

Elicit new words from ss

- mother tongue: Example: You are Vietnames. So Your mother tongue is Vietnames.

- (to) stick: mine

- (to) highlight: mine

- (to) come across = run into

* What and where.

III. Read

1. True/ false Prediction:

T: introduce the topic

-Ask ss to lớn read the statements on page 50 then read the text and decide which is true and which is false.

- Give sầu feedbachồng.

I. New words.

Xem thêm: Top 13 Việc Làm Bán Thời Gian Tại Nhà, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Bán Thời Gian

- mother tongue: giờ chị em đẻ

- in order to: để

- (to) stick: dán

- (to) highlight: làm cho nổi bật

- (to) come across = run into: gặp gỡ tình cờ

II. Read.

1.T/ F prediction: (poster)

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b.Some learners write examples of words they want to lớn learn.

c.Every learner tries khổng lồ learn all new words they come across.

d.Many learners only learn new words that are important.

While- reading 15’

2.Read and check.

- Ask ss lớn read skim the text và kiểm tra the information.

- Ask ss lớn correct the False sentences.

- Ask ss to read and underst& the text.

2.Read và tick T/ F.

a. F- Some learners write meanings of new words

in theirs mother tongue.

b. T

c. F- Many learners do not try to lớn learn all new words they come across.

d.T.

3. Comprehension

-Ask ss to lớn read the text again & answer the questions.

a. Do learners learn words in the same way?

b. Why bởi some learners write example sentences with new words?

c. What do some learners vì in order khổng lồ rethành viên words better?

d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?

e. What is necessary in learning words?

f. How should you learn words?

-Ask ss to lớn work in pairs.

( Ss practice in pairs- Speaking)

3. Answer the questions.

a. No, they don’t. They learn words in

different ways.

b. Because they want to lớn rethành viên how khổng lồ use the words in the right way.

c. They write each word và its use on a small piece of paper và stiông xã it some where so as to lớn learn it at any time.

d. Because they want to lớn learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words khổng lồ find out the best one.

Post reading 10’

4. Nought và crosses

- Let ss to lớn play Nought and crosses. (divide the class inlớn 2 teams: Chicken- Duck)

- QS: 6 questions in comprehension & add three lucky Number

Note: Lucky Number: 1, 6, 8

Questions:

2: Do learners learn words in the same way?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.Why vị some learners vì in order to lớn remember words better?

4.c. What bởi some learners vày in order to lớn remember words better?

5.d- Why don’t some learners learn all the new words come across?

7. e. What is necessary in learning words?

8. Lucky N

9. How should you learn words?

Summarize(3’)Home work(2’)

- Learn the new words by heart.

-Read the text again.

- Write the ways of learning words that

you think are the best for you.

- Do exercise 4 Phường.54 in the Workbook.

- Prepare Write

THEME 1: EDUCATION

Period 29 Unit 5: study habits

Lesson4: Read (Continuous)

I. Aims: To help students survey their partners to find how their partners learn English words, they discuss and find out the best way of learning words and learning English for themselves.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn know some ways to learn English well.

III. Ways of working: T- WC, group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, poster, cards:

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

Greeting và checking the ss’attendance.Brainstorming:

- Ask ss khổng lồ menu ways of learning new words.

New lesson.

*

Make a các mục và put into lớn in the meanings of new words in the mother tongue.àlearn new words by heartWrite one or two example sentences with each new word.Write each word và its use on a small piece of paper và stiông xã it somewhere in the house.Underline or highlight only the words you want to learn.……

Post reading 35’

1. Speaking: How bởi vì you learn new words?

- Give sầu the questions và ask ss to lớn practice in groups.

- hotline on some ss to lớn speak in front of the class. Others listen and get information:

QS:

How do you learn new words?Let’s sing an English tuy nhiên.*Let’s make a sentence with “learn … by heart”Do you lượt thích studying English? Let’s tell me how you study English??Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to lớn improve sầu your English?*Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

2. Find someone who

- Students move sầu around the class and ask their friends

1. Speaking:

A: How bởi you learn new words?

B: I learn them by heart….

C: How does A learn new words?

D: She/ he learns by heart.

2.Lucky Number:

1

2

3*

4

5

6

7*

8

2. Find some one who

+ Do you learn new words by heart?

+ Do you learn only important words?....

-As soon as they complete, they come bachồng their seat và raise the hvà khổng lồ report the result.

Ex: Lan learns new words by heart…..

Find someone who …………..

Nam

learns new words by heart.

Lan.

learns only important words.

makes sentences with new words.

translates new words inkhổng lồ Vietnamese.

writes new words and its use on a piece of paper & stick somewhere in his / her house.

says and writes new words when learning them.

Learns 5 new words every day.

Learns all new words the first day and revise them the next day.

never learns new words.

3.Discussion:

How vì you learn English?

- Ask ss lớn discuss the qs “how bởi vì you learn English?” to lớn find out the ways of leaning English well.

3.Discussion:

How vì you learn English?

4. How lớn learn English

T: give more information about the ways of learning English.

4. How lớn learn English:

-learn by heart all the new words và texts.

- Do the homework.

- Do more grammar exercises in grammar books.

- Read short stories or newspapers in English.

- Write English as much as possible

-Speaking English in the class & with your friends.( speak without fear)-Practice listening khổng lồ English tapes or English programs on the radio.

- Watch English TV programs- Learn to lớn sing English songs.

4.Summarize 3’

5.Home work: 2’

- Make list how to study new words, & how khổng lồ learn English.

- Prepare Unit 5. Write.

THEME1: EDUCATION

Period 30: Unit 5: study habits

Lesson4: WRITE.

I. Aims: To help students khổng lồ know the format of a friendly letter và write letters khổng lồ friends.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know the format of a frikết thúc letter và write a similar letter to their friends.

III. Ways of working: T- Wc, SS, individual.

IV. Materials: Textbook, workbook, a poster

V. Anticipated problems: it is quite difficult for some students

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss’ attendance.Revision

Hang man: (letter)

Have sầu you ever written to lớn someone?Who vày you usually write to?Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

New lesson

- - - - - -

*

Pre- writing 10’

I. Pre-teach vocabulary.

- Lunar: days follow the moon.

- Lunar New year Festival: Example: 1/1 lunar:

- (to) celebrate: tổ chức triển khai.

- ẹnjoyable:: = interesting

Set the scene: How khổng lồ write an informal letter.

I. New words:

- Lunar: âm lịch

-Lunar New year Festival: đầu năm mới nguyên ổn đán

- (to) celebrate: tổ chức.

- ẹnjoyable: trúc vị

II. Ordering Prediction

Write 1 Phường.50

- Have students to lớn read the letter & call out the names of the sections.

(work in 4 ss groups)

Compare with their friends và give feedbachồng.

III. Reading and labeling.

Ask ss to read the letter again và label each section with the correct letter.Ask ss some questions khổng lồ check comprehension.

QS:

Who writes the letter?

( Hoa writes the letter)

Who receive? (Tim)

3. What does Hoa write for?

(Tell about her study in the first semester, …)

II. Ordering.

a. opening d. Body of the letter

b. closing e. Signature

c. the date. f. Writer’s address.

Key:

f- Writer’s address.c- the datea- openingd- Body of the letter.b- closinge. Signature.

III. Labeling

Key:

B. Heading – writer’s address và the date.

D. Opening – Dear ….,

A. Body of the letter.

C. Closing – Your frikết thúc / Regard / Love …..

While-Writing 15’

IV. Writing: Write 2 P.51

- Ask ss to lớn read the order of the letter and information in the box. Then T helps ss khổng lồ know how khổng lồ write the letter.

- SS have to imagine they are Lan and write a letter to her pen pal, Donmãng cầu in San Francisco, using the information in the box.

37 LeLoi Street,

HaNoi, November 10th , 2009

Dear Donmãng cầu,

Thanks for your letter. I’m pleased lớn hear you had a happy Mother’s Day. I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics và Math, but my English & History results were poor. My teacher told me lớn improve sầu English and History. I think I’ll have sầu khổng lồ study harder next school year.

In a few weeks we’re going to celebrate the Mid-Autumn Festival. That’s a moon festival in Autumn or Fall in Viet Nam. I’m going to lớn Ha Long Bay with my aunt & uncle by bus this afternoon và I’m going lớn stay there with them until after the festival. I’ll send you a postcard from there.

Write soon and tell me all your news.

Best,

Lan

Post writing 10’

- Ask ss to lớn read aloud their letters và correct the mistake.

Summarize.(3’)Home work.( 2’)Write a letter to lớn your friends khổng lồ tell hi/ her about your second semester report & about your summer holiday.Prepare language focus P..52-53

THEME 1: EDUCATION:

Period 31: Unit 5: study habits

Lesson5: Language focus.

I. Aims: Help ss khổng lồ practice adverbs of manner, modal with should to lớn give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to lớn vì better in reported speech with Commands & Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

III. Ways of working: T. Wc, Group work, individual

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, workbook.

V. Anticipated problems: Reported speech may be difficult for some ss.

IV. Steps of teaching:

1. Greeting & checking the ss attendance

2. Chatting:

3. New lesson

Stages

Activities

On the board

Practice 40’

Language focus 1: Adverbs of manner:

- How vị you form adverbs of manner from adjectives.

- Are there any irregular adv?

- How bởi you use adv of manner?

Adverbs of manner thua cuộc túc từ/ tân ngữ.

- kết cấu : adj + ly = adverb of manner:

Careful= carefully; bad= badly.

Especial: easy= easily; Happy= happily

- các tự tận thuộc là: BLE, PLE chúng chỉ chũm E= Y

ex: simple – simply; possible = possibly.

Good = well.

Hard= hard; fast = fast.

* Gap Fill

Language focus 1 P..52

1. Language focus 1.

Key:

a. hard b. fast c. badly d. softly

2. Language focus 3.

Indirect speech: ( reported)

Commands and request.

+ Comm& (use Told/ warn khổng lồ report)

+ Request: (use ask/ begged/ request to lớn report): May/could /can/ might.

S+ told+ O + khổng lồ vì st

S+ asked + O + lớn vị st.

S+ told + O + not + khổng lồ vì st.

S+ asked + O + not + lớn vì chưng st.

2. Language focus 3.

a. Miss Jackson asked me khổng lồ wait her outside her office.

b. Miss Jackson asked me to lớn give sầu you your report card for this semester.

c. Miss Jackson told me to lớn help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson told me to lớn meet her next week

ex:1.“Can you give sầu Tlặng this dictionary?”

_ Miss Jackson asked me khổng lồ give sầu you this dictionary.

2. “ Please give Tyên this dictionary”

_ Miss Jackson told me lớn give you dictionary

3. Language focus 4.

In directed speech(reported)

To give sầu advice:

S+ said sb should vì chưng st

Or: S + advised + sb + (not)/ to lớn vì st.

- call on some ss to lớn practice in pairs và correct their pronunciation.

- Ask ss khổng lồ work in closed pairs.

( May ask ss do model some sentences others ask ss finish at home

3. Language focus 4: reported advice:

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen to lớn Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to lớn pronounce Spanish words.

4. Summarize : 3’

5. Home work. ( 2’)

- Study grammar and vocabulary in unit 5.

- Finish exercises in the language focus in notebook.

- Do exercises in the workbook.

- Prepare unit 6.

BƯỚC 4:Tổ chức dạy dỗ học tập và dự giờ

- Dự kiến tín đồ dạy: Lê Thị Quỳnh Như

- Dự loài kiến đối tượng người tiêu dùng dạy: (kân hận lớp 8)

- Dự loài kiến nguyên tố dự giờ: Nhóm Tiếng Anh

- Dự con kiến dạy thể nghiệm:

+ Lớp:.8C Người dạy: Lê Thị Hương Người dự: Nhóm Tiếng Anh.

BƯỚC 5:Phân tích, rút kinh nghiệm bài xích học(sau thời điểm dạy và dự giờ)

( Phân tích tiếng dạy theo cách nhìn phân tíchhiệu quả vận động học tập của học sinh, mặt khác đánh giá việctổ chức triển khai, kiểm soát, định hướngchuyển động học cho học sinhcủa giáo viên.)