Garlic là gì

a plant of the onion family that has a strong taste and smell and is used in cooking to lớn add flavour:

Bạn đang xem: Garlic là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cortua.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


However, there are some things that are difficult khổng lồ explain if we wish lớn argue that garlic caused this outbreak.
On the other hvà, the presumed antibiotic activity of onion, garlic and leek should not significantly differ among most varieties.
Most commonly potatoes, sometimes carrots, beetroots, onions, garlic and marrows were cultivated in the allotments, & in the south melons & watermelons.
Obviously the recipe cannot be "mix garlic with garlic", và so some interpretation - and some guessing - is necessary.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên cortua.com cortua.com hoặc của cortua.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Cập Nhật Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu Mới Nhất Ngày Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ?

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cortua.com English cortua.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語