Cunt là gì

Below are sample sentences containing the word "cunt" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cunt", or refer to the context using the word "cunt" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Cunt là gì


1. Bald cunt.

Đầu hói chán ghét.

2. Fucking cunt!

Đĩ lồn!

3. Milk the cunt!

Đây là chũm chọe bắt đầu.

4. Look, it"s Yoren"s little cunt.

Là con nhãi nhỏ của Yoren.

5. It"s Cocoon with a cunt.

Đó là nhỏ tằm, bao gồm cu.

6. You sly little cunt.

Chúng mày gặm lồn rồi.

7. " The War For Cersei"s Cunt. "

" Cuộc chiến bởi cái lồn của Cersei. "

8. She ought lớn offer her cunt.

Chị ta cần sử dụng cơ quan sinh dục nữ làm phần ttận hưởng thì có.

9. She"s a dirty junky cunt!

Nó là con khốn với loại lồn không sạch thỉu!

10. Just so, a little cunt

Hơi thấy ghê

11. And you emerged the battered cunt.

Và cậu nổi ngày tiết điên.

12. It"s fuckin"all-beef, fucking cunt-ramming awesome.

Nó là loại đệt sức khỏe, đề xuất đệt mạnh dòng lìn đắm đuối.

13. Take your fucking poodles with you, you chunky cunt.

Xem thêm: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan

Giữ mấy nhỏ chó lông xù chó bị tiêu diệt của mày đi, thằng khốn.

14. You might rethành viên her as the bloodsucking dragon-cunt?

Bà hoàn toàn có thể ghi nhớ ra nó là dòng lìn-rồng hút ít ngày tiết không?

15. We shot you in the balls, cunt nugget.

Bọn tao bắn teo không còn hai bi của mi luôn rồi, thằng dái bòng.

16. If that"s a girl tiger, you got khổng lồ cunt punt that bitch.

Cứ đọng coi nó là hổ cái. Đập banh xác nó đi.

17. So does every lazy cunt on this show, và that includes you.

Tương từ bỏ cùng với bè phái lười biếng trong chương trình này, kể cả anh.

18. Cossutius could easily have chosen you, had your cunt not been so loose.

Cossutius rất có thể thuận lợi lựa chọn cô, nếu như chiếc lìn cô không bừa bãi những điều đó.

19. Beverly, you fucking cunt, I"ll rip your fuckin"ass when I get off the phone.

Beverly, tao kệ loại áo loại của ngươi Khi tao đang chơi cùng với mấy bé mòng.

đôi mươi. Now compare these doors to lớn my cunt, và add an extraordinarily sensitive sensor.

Giờ cứ đọng đối chiếu các góc cửa này với cái lồn của tôi... với thêm vào một trong những cỗ chạm màn hình rất là mẫn cảm.

21. The cunt that shat all over me book in his poncy fucking magazine!

Thằng khỉ chỉ trích sách của tớ trong mẫu tạp chí khỉ của hẳn!

22. Then how come an old cunt like me can still sneak up and murder you?

Vậgiống hệt một thằng già khụ nlỗi tôi lại rất có thể tiếp cận và giết mổ được cậu?

23. I was called an idiot, a traitor, a scourge, a cunt and an ugly man, and that was just in one gmail.

Tôi đã biết thành hotline là 1 trong tên nnơi bắt đầu, một kẻ phản nghịch, một thảm hoạ, một kẻ căm ghét, và một thằng đàn ông xấu xí, vào duy nhất tin nhắn.

24. If at some point I"ve sầu given you the impression that I don"t know exactly what"s going on around here, or that I"m some thiông chồng cunt you mess about, I apologize.

Nếu tao làm cho mi gồm ở đâu thiếu hiểu biết nhiều chuyện gì sẽ xẩy ra ở chỗ này, xuất xắc tao là một trong những bé đĩ mày làm cho trò được, thì tao xin lỗi.