Cloze test là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự cortua.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Cloze test là gì

This countability judgment was compared with their performance on a cloze test for 24 obligatory indefinite articles.
The subjects were given 1một nửa hours to lớn complete the test, including the cloze test, & they were not allowed to lớn use dictionaries.
In this example, (a) shows the learner"s article choice on a cloze test, and (b) his metalinguistic reflection on the choice.
Performance of deaf college students on a criterion-referenced modified cloze test of reading comprehension.
An anonymous reviewer questioned why hours of exposure was not used as a measure of proficiency, together with the cloze test.
She used a thử nghiệm of semantic interpretations and a cloze test lớn investigate knowledge of morphological forms.
Additionally, we used a cloze test to lớn establish that all participants knew the morphological distinction between preterite & imperfect forms.
The data for this study were collected by means of a cloze test that was designed to elicit a range of contexts for inversion and negation.
The cloze test, which frees the subjects from the performance pressures of oral reading & allows for time to lớn reflect (albeit briefly) on their responses, should provide a compensatory corrective.
The reading-discussion g roup outperfor med the traditional students on a cloze test, but there was no difference between traditional & reading students on the cloze.


Xem thêm: Cách Spam Sms Marketing Hàng Loạt Chỉ 30 Đồng, Phần Mềm Spam Tin Nhắn

Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên cortua.com cortua.com hoặc của cortua.com University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cortua.com English cortua.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Những Cách Tính Nhẩm Nhanh Với 2 Phương Pháp Đơn Giản, Những Mẹo Giúp Bạn Tính Nhẩm Nhanh Như Thần Đồng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs