CÁCH VẼ ĐỒ THỊ TRONG MATLAB

x = 0:0.05:(20-4);%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao mang yplot(x,y,"bo:","LineWidth",3,"MarkerSize",5) %Ve do thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y, đường nét vẽ: width 3, danh dau hinh tron kích cỡ 5, mau xanh lam title("Do thi hinh sin"); %ten bởi vì thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi

*
1.2.

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị trong matlab

lấy ví dụ như 2: Vẽ 2 thiết bị thị trong một trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao có yz=cos(x);%Tao với zplot(x,z,"y",x,y,"g","LineStyle","-.","LineWidth",3)%Ve vị thi tu cac gia tri vào có x va z voi mau vang va % do thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y voi mau xanh la vào cung 1 cua so % net -. vị rong 3grid %nuốm doi trang tnhị luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) & cos(x)") %ten do thiaxis(<0 20 -1.2 1.2>); %tao truc toa vày hien thi

*
1.3. lấy ví dụ 3: Vẽ 3 đồ gia dụng thị trong một trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao có x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao mang y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao có y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao có y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve vì thi tu cac gia tri trong mang x va y1 voi mau vày, net ve :, danh dau + va %Ve vì thi tu cac gia tri vào với x va y2 voi mau xanh la, net ve -, danh dau * va % Ve do thi tu cac gia tri vào với x va y3 voi mau vang, net ve -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi

*
1.4. lấy một ví dụ 4: Vẽ nhiều đồ thị trong 1 cửa sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao có y1 y2=cos(x);%Tao sở hữu y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao có y3 subplot(3,1,1)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vì thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y3, net ve sầu mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%phân tách cua so thanh ma tran 3 x 1 khoang de ve sầu vày thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve vì chưng thi tu cac gia tri vào có x va y2, net ve mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%chia cua so thanh khô ma tran 3 x 1 vùng de ve vị thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve vì thi tu cac gia tri vào có x va y1, net ve mau xanh lamgrid on; %Bat luoi

*
1.5. lấy ví dụ như 5: Vẽ nhiều vật dụng thị trong 1 cửa ngõ sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao mang y1 y2=cos(x);%Tao sở hữu y2y3=tan(x);%Tao có y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%chia cua so tkhô giòn ma tran 2 x 2 khoang de ve vị thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi thi tu cac gia tri trong với x va y1, net ve sầu : bởi rong 2, danh dau + kích thước 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%phân chia cua so tkhô giòn ma tran 2 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi thi tu cac gia tri vào mang x va y2, net ve sầu : bởi vì rong 2, danh dau + kích cỡ 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%phân tách cua so thanh khô ma tran 2 x 2 vùng de ve bởi thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","LineWidth",2,"MarkerSize",2) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào với x va y3, net ve : vì rong 2, danh dau + kích cỡ 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%phân chia cua so thanh hao ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu vị thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong có x va y4, net ve : vì rong 2, danh dau + kích cỡ 5, mau vanggrid on; %Bat luoi

*
2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao với x voi cac phan tu tu 1 den 12y=<8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao có ybar(x,y,0.5,"r");% ve sầu vì chưng thi tkhô hanh tu gia tri x y, mau vày, vị rong 0.5grid %cố kỉnh doi trang thai luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten do thi

*
3.

Xem thêm: Mã Pin Atm Có Mấy Số ?Mã Pin Atm Nằm Ở Đâu? Mật Khẩu Thẻ Atm Agribank Có Mấy Số

Đồ thị tròn

%pie plotx=<1 8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao có xtach = <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1> %Tao sở hữu tach de mèo vì thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi vào với x pie(x,tach) %Ve vị thi tron voi cac vi tri cat trong mang tach

*
4. Đồ thị trong tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao với t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve vì chưng thi toa vị cuc tu gia tri t va si mê abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))

*
4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị mặt đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao sở hữu z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao mang xy=cos(z); %Tao với yplot3(x,y,z,"LineWidth",5,"LineStyle","-","Color","b") %Ve vày thi 3d tu cac gia tri trong sở hữu x,y,z, net ve - vì chưng rong 5, mau xanh lamgrid; %nắm doi trang thai luoi

*
4.2. Đồ thị có mặt đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao mang x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao với y = meshgrid(x,y); %dinc luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao mang zsurfc(x,y,z,"EdgeColor","b") %Tao be mat 3 chieu teo duong contour ben duoi

*
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinh luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao có z subplot(2,2,1); %phân chia cua so tkhô giòn ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu vị thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"EdgeColor","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten vị thicolorbản đồ hot %chon kieu to mau mang đến do thishading interp %tao bong cho be mat subplot(2,2,2);%phân chia cua so thanh hao ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3d va them ten vì chưng thisubplot(2,2,3);%chia cua so tkhô hanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vày thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"EdgeColor","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu co duong contour va ten do thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%phân chia cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 khoang de ve vị thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3d va them ten vì thishading flat %Tao bong be mat kieu flat

*
4.4. Vẽ hình cầu

%ve sầu hinh cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 mang x,y,z la toa vì cac diem tren hinc causubplot(1,2,1) %phân chia cua so tkhô hanh ma tran 1 x 2 vùng de ve sầu vày thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %phân chia cua so tkhô cứng ma tran 1 x 2 khoang de ve bởi thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3d

*
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %phân chia cua so tkhô giòn ma tran 1 x 2 vùng de ve sầu bởi thi, va chon cua so 1 de vecylinder(<1 8 1 1 5 1 5>) %Ve hinch trusubplot(1,2,2) %phân chia cua so tkhô cứng ma tran 1 x 2 vùng de ve vày thi, va chon cua so 2 de vecylinder(<5 2 1 2 2 4>) %Ve hinc tru

*