Cách Làm Trang Bìa Trong Word

Vâng, sau khi soạn hoàn thành không còn một mớ tư liệu, cho thời điểm in ra thì mới thấy thiếu hụt thiếu mẫu gì đó chưa in ???

Thì ra là thiếu hụt mẫu trang bìa bên phía ngoài. Bạn nào đang làm khóa luận, report tốt tư liệu gì đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì bình luận điểm danh chơi coi