Bài Tập Viết Lại Câu So Sánh

Tháng Tư 16, 2021haui1Leave a Comment on Bài tập viết lại câu so sánh trong giờ anh có câu trả lời kỹ năng nâng cao

Đây là tài liệu phía bên trong cỗ tư liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao. bài tập viết lại câu đối chiếu vào giờ anh có giải đáp bao gồm nhiều dạng bài từ bỏ luận không giống nhau giúp chúng ta học sinh có thể nắm rõ kỹ năng và kiến thức, cùng nâng cấp khả năng phân tích bài bác tập. Giúp chúng ta tổng vừa lòng lại lượng kỹ năng và kiến thức vào quá trình học cùng cải thiện kỹ năng có tác dụng bài rất tốt. Chuẩn bị tốt nhất có thể trọn vẹn cho kì thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu so sánh


Bài tập viết lại câu đối chiếu trong tiếng anh có đáp án

Bài 1: Điền vào chỗ trống dạng bài xích đối chiếu đúng của trường đoản cú vào ngoặc
*

She is (clever) ……………………. student in my group. He can’t stay (long) …………………….than 50 minutes. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had. Well, the place looks (clean) …………………….now. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one. I’ll try to lớn finish the job (quick).……………………. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder. Loan sings (sweet ) ………………..than Hoách This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen. She runs (fast )………………….of all. My Tan is one of (popular) ……………………. singers in my country. Which planet is (close) ……………………. lớn the Sun? Candy sings as (beautiful) …………………….as Jenny, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. The weather this winter is even (cold) ……………………. than last winter. Your accent is (bad ) …………………..than mine. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

the cleverest; 2. longer; 3. the best cleaner; 5. more expensive; 6. more quickly; 7. more dangerous more sweetly; 9. the most exciting; 10. the fastest; 11. the most popular the closest’ 13. beautifully – most beautifully; 14. hotter; 15. worse better; 17. big – bigger; 18. more difficult – the most difficult; 19. Largest

Bài 2: So sánh ngang bằng
*

Mary/ tall/ her sister.

_______________________________________________

A lemon/ not sweet/ an orange.

_______________________________________________

A donkey/ not big/ a horse.

_______________________________________________

This dress/ pretty/ that one.

_______________________________________________

the weather/ not hot/ yesterday.

_______________________________________________

Đáp án:

a – Mary is as tall as her sister.

b – A lemon is not as sweet as an orange.

c – A donkey is not as big as a horse.

d – This dress is as pretty as that one.

e – The weather is not as hot as yesterday.

Bài 3: So sánh rộng nhất:

A rose/ beautiful/ a weed.

_______________________________________________

A dog/ intelligent/ a chicken.

_______________________________________________

Ba/ friendly/ Lam.

_______________________________________________

Your house/ far/ from school / my house.

_______________________________________________

A horse/ strong/ a person.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đường Âu Cơ, Quận Tân Bình, Nhà Phố, Bán Nhà Mặt Tiền 2021

_______________________________________________

Đáp án:

*

a – A rose is more beautiful than a weed.

b – A dog is more intelligent than a chicken.

c – Ba is more friendly than Lam.

d – Your house is further from school than my house.

e – A horse is stronger than a person.

Bài 4: So sánh nhất:

The Nile/ long/ river/ in the world.

_______________________________________________

Loan/ tall/ student / in my class.

_______________________________________________

English coffee/ bad/ of all.

_______________________________________________

Australia/ small/ continent in the world.

_______________________________________________

That/ high/ mountain in the world.

_______________________________________________

Đáp án

a – The Nile is the longest river in the world.

b – Loan is the tallest student in my class.

c – English coffee is the worst of all.

d – Australia is the smallest continent in the world.

e – That is the highest mountain in the world.

*

những bài tập bổ sung cập nhật ôn luyện dạng mẫu mã câu so sánh

bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc:

His daughter is…………….his (beautiful). Winter is………………..season of the year (cold) That cat isn’t………………..it looks (dangerous) In the past, people were………………..than today (polite) It is………..today than it was yesterday (hot) Our hotel was…………..than all the others in the town (cheap) What’s………………..river in the world (long) It was an awful day. It was………….day of my life (bad) Everest is……………mountain in the world. It is………than any other mountain (high) I prefer this chair to lớn the other one. It’s……………… (comfortable)

Đáp án

His daughter is as beautiful as his. Winter is the hotkiểm tra season of the year. That cat isn’t as dangerous as it looks. In the past, people were more polite than today. It is hotter today than it was yesterday. Our khách sạn was cheaper than all the others in the town. What’s the longest river in the world? It was an awful day. It was the worst day of my life. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain. I prefer this chair khổng lồ the other one. It’s more comfortable.

Kết luận

Các bài xích tập viết lại câu so sánh vào tiếng anh gồm giải đáp bên trên phía trên. Hy vọng những em có thể phát âm thêm về kỹ năng và kiến thức và dạng bài xích phổ cập tuyệt sử dụng nhất. Từ đó củng cố kỉnh kiến thức cùng cách làm cho phải chăng mang đến từng dạng câu so sánh giỏi gặp. Hình như bổ sung khả năng có tác dụng bài bác với thời gian hợp lý và phải chăng nhằm sẵn sàng hành trang tốt nhất mang đến ki thi sắp tới đây cùng với hiệu quả tối đa.