Avid là gì

Dad had been a faithful husb&, a devoted Latter-day Saint, an avid Scouter, và a wonderful father.

Bạn đã xem: Avid là gì

Cha là 1 trong những người ông xã trung thành, một Thánh Hữu Ngày Sau tận trung ương, một huynh trưởng Hướng Đạo Sinch lành mạnh và tích cực, với một người phụ thân tuyệt vời nhất.According to lớn The Times-Herald of Newport News, Virginia, “an avid disteo dancer might dance all night lớn a hit song without noticing any more about the music than the pulsating beat và the hook line, a musician’s term for a catchy phrase that’s repeated frequently.”Báo Times-Herald tại Newport News, tiểu-bang Virginia, có viết nhỏng sau: “Một người khiêu vũ điệu “disco” rất có thể khiêu vũ suốt đêm với cùng 1 bạn dạng nhạc khét tiếng mà lại ko phải chăm chú đến nhạc, chỉ cần nghe nhịp đập cùng một câu thiết yếu làm sao này thường lập đi lập lại bởi nhạc-sĩ”.Alexander remained an avid reader throughout his life, having a special passion for Homer’s writings.In this example, the 25-34 segment of News Junkies & Avid Readers accounts for the vast majority of revenue và has the highest conversion rate.Trong ví dụ này, phân đoạn 25-34 Người nghiện tại tin tức và Người gọi vui chơi giải trí chiếm phần nhiều lợi nhuận và bao gồm Phần Trăm chuyển đổi tối đa.For example, rather than reaching the Sports Fans affinity audience, a running shoe company may want khổng lồ reach Avid Marathuôn Runners instead.

Ví dụ: thay vì chưng tiếp cận đối tượng người sử dụng phổ biến sở trường là Người mến mộ thể dục thể thao, đơn vị phân phối giày chạy cỗ hoàn toàn có thể muốn tiếp cận Người thương yêu chạy đường nhiều năm thay thế.Byrom, who was an avid collector of books, declined the offer but after his good frikết thúc, Robert Thyer, became Librarian in 1732, frequently acted as an agent for the library, purchasing books at London auctions.Byrom, một người thích tham khảo sách, đang không đồng ý lời đề xuất nhưng sau khoản thời gian người bạn tốt của ông, Robert Thyer, thay đổi thủ thỏng vào năm 1732, liên tiếp làm cho cửa hàng đại lý mang lại thỏng viện, cài sách tại những trận đấu giá bán sinh hoạt London.It is less known that the founder of Pakisrã, Muhammad Ali Jinnah, was an avid member of the Fabian Society in the early 1930s.Nhà Thành lập và hoạt động ra nước Pakistung, Muhammad Ali Jinnah, cũng chính là member hội Fabian vào trong những năm đầu của những năm 1930.This report also provides details for isolation of TMAH as its pentahydrate, noting the existence of a trihydrate, and emphasizes the avidity which even the former exhibits for atmospheric moisture & carbon dioxide.

Báo cáo này cũng hỗ trợ chi tiết cho việc xa lánh TMAH nlỗi pentahydrat của chính nó, quan tâm đến sự tồn tại của một trihydrat, với nhấn mạnh tính dễ ợt trong cả những người trước kia thể hiện mang lại độ ẩm khí quyển với cacbon dioxit.Hence, such an individual is a diligent student of the Bible & an avid reader of the Watchtower and Awake!

Chuyên ổn mục: KHÁI NIỆM


Bài tiếp theo4 lý do khiến hotline Rồng Online vươn lên là ‘xđọng ssinh hoạt Dragon Ball’ hoàn hảo nhất tốt nhất từ bỏ trước cho tới nay