A While Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: A while là gì

*
*
*

while
*

while /wail/ danh từ thời gian, chốc, látafter a while: một lúc saua long while: một lúc thọ, một thời gian dàiin a little while: ngayfor a long while past: từ bỏ lâuall the while: suốt thời gianbetween whiles: thân thời gian đófor a while: một lúcthe while: trong khi kia, trong khionce in a while: thỉnh thong, song khito lớn be worth while bõ công, xứng đáng làm ngoại rượu cồn từ to lớn while away l ng phí, làm mất, để trôi qua; thịt (thì giờ)to while away the time: để thì giờ trôi qua; giết mổ thì giờ liên từ bỏ ((cũng) whilst) trong lúc, trong những lúc, đang Khi, đã lúcwhile at school, he worked very hard: lúc còn sống ngôi trường anh ta học tập rất siêng chỉ chừng làm sao còn, cònwhile there is life, there is hope: còn sinh sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát còn, trong lúc nhưng, màthe hat is red, while the shoes are black: mũ thì đỏ nhưng mà giày thì lại đen

Xem thêm: Alveolar Là Gì - Nghĩa Của Từ Alveolar Trong Tiếng Việt

*

*

*

while

Từ điển Collocation

while noun

ADJ. brief, little, short | fair, good, long, some Things continued quiet for some while.

VERB + WHILE take I"ll mover it for you, but it could take a while.

PREP. after a ~ After a while, I began to lớn get bored with my job. | for a/the ~ They chatted for a while. There"s no need khổng lồ vì chưng anything for the while. | in a ~ I"ll be baông xã in a while.

PHRASES all the while The bird hopped across the lawn, keeping a sharp lookout all the while. | once in a while Everytoàn thân makes a mistake once in a while (= occasionally). | (for) quite a while He kept me waiting for quite a while. | a while baông chồng The problems started a while baông xã.